Tczew. Panorama miasta. Zachodnie pobrzeże Wisły – pocztówka okolicznościowa wydana z okazji 35-lecia istnienia Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej

Tczew. Panorama miasta. Zachodnie pobrzeże Wisły – pocztówka okolicznościowa wydana z okazji 35-lecia istnienia Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej

Tczew. Panorama miasta. Zachodnie pobrzeże Wisły – pocztówka okolicznościowa wydana z okazji 35-lecia istnienia Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej

obiekty widoczne:

 • kościół podominikański / Kościół pw. Świętego Mikołaja / Kościół pw. św. Jerzego / ob. Kościół Rzymskokatolicki pw. Św. Stanisława Kostki przy Placu Świętego Grzegorza (obiekt sakralny ufundowany w roku 1289 przez księcia pomorskiego Mestwina, do roku 1945 użytkowany przez gminę ewangelicką, prezbiterium pochodzi z końca XIII wieku, a nawa z połowy wieku XIV)
 • Kościół Rzymskokatolicki pw. Podwyższenia Krzyża Świętego (czas powstania obiektu: 2. połowa XIII do 2. połowy XIV wieku, wieża – II połowa XIII wieku, prezbiterium – I połowa XIV wieku, korpus nawowy – przed 1364 rokiem; 29 sierpnia 1982 roku doszło do pożaru wskutek którego uszkodzeniu uległy wieża, połacie dachu nad nawą główną, dzwony oraz organy kościelne; ocalałe wyposażenie przeniesiono do sąsiadującego z farą Kościoła pw. Św. Stanisława Kostki; w kolejnych latach wieża otrzymała nowe, murowane zwieńczenie, uzupełniono więźbę, położono nowe dachówki, ufundowano także organy oraz cztery dzwony: Maryja, odkupiciel Człowieka, Jan Paweł II, Wacław)
 • dawny budynek klasztorny zakonu żebraczego dominikanów – część zespołu klasztornego (po kasacji klasztoru w 1818 roku przekazany na cele szkolne) / obecnie Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Janiny Garści
 • szkoła tzw. Czerwona/ obecnie: Dom Organizacji Pozarządowych (czas powstania obiektu: 1891 rok; w okresie międzywojennym mieściła się tu Szkoła Powszechna nr 1, później Zespół Szkół Technicznych i Kolejowych)
 • Spółdzielnia Inwalidów „Wisła” – hala
 • Spółdzielnia Inwalidów „Wisła” – budynek administracyjny przy ulicy Zamkowej 13 (czas powstania obiektu: przełom XIX i XX wieku; kamienica należąca pierwotnie do G. Wilkego – właściciela tartaku parowego znajdującego się na terenach nadrzecznych od 1881 roku – niem. Dampf Schneidemühle Wilke)
 • kamienica przy ulicy Zamkowej 16 (czas powstania obiektu w obecnym kształcie: 1907 rok (?); wzniesiono wówczas nowy budynek mieszkalny wraz z domem przeznaczonym do prowadzenia interesów; w parterowej części obiektu mieściły się pierwotnie pomieszczenia sklepowe)
 • kamienica przy ulicy Zamkowej 18 (czas powstania obiektu: około 1890 roku)
 • kamienica przy ul. Zamkowej 19 (czas powstania obiektu: około 1910 roku)
 • kamienice bliźniacze przy ulicy Zamkowej 19A i 19B – w kadrze widoczny fragment obiektu (czas powstania obiektów: 1913 rok)
 • nieistniejący współcześnie budynek znajdujący się w rejonie ulicy Zamkowej 17
 • bulwar nadwiślański
 • tczewski gryf (elementy charakterystyczne: otwarty dziób z wysuniętym językiem, rozwarte orle szpony, mocno osadzone lwie łapy, skrzydło gotowe do lotu, wygięty ku górze ogon zakończony obnażonym kolcem; w latach międzywojennych (1920-1938) symbolem miasta był złoty gryf na niebieskim tle, wraz z zarządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 marca 1939 roku zakończył się spór o barwy tczewskiego herbu, ustalono, że symbolem grodu Sambora będzie odtąd czerwony gryf ze złotym dziobem i pazurami umieszczony w polu srebrnym (białym), do sprawy powróciła jeszcze raz Rada Miejska Tczewa w 1990 roku precyzując informacje dotyczące kształtu oraz kolorystyki wszystkich elementów tczewskiego orło-lwa)

obiekty powiązane (niewidoczne w kadrze):

 • szkoła tzw. Biała / obecnie: Dom Organizacji Pozarządowych – budynek przysłonięty przez drzewa; obiekt sąsiadujący z Kościołem pw. Podwyższenia Krzyża Świętego (czas powstania obiektu: 1871 rok; w okresie międzywojennym mieściła się tu Szkoła Powszechna nr 1, później Zespół Szkół Technicznych i Kolejowych)

osoby powiązane:

 • G. Wilke – właściciel tartaku parowego znajdującego się na terenach nadrzecznych od 1881 roku – niem. Dampf Schneidemühle Wilke, właściciel ciągu kamienic przy ulicy M. Kopernika 7-9, właściciel kamienicy przy ulicy Zamkowej 13 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją
 • Czesław Glinkowski – od marca 1970 roku do grudnia 1973 roku prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej; Członek Honorowy Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej
 • Zygmunt Kułakowski – od grudnia 1973 roku do roku 1986 prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej
 • Romuald Wentowski – od 14 marca 1987 roku prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej; członek Honorowy Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewski; członek-założyciel TMZT z 1970 roku
 • Józef Golicki – od 1990 roku Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej
 • Brygida Małafiejska – od 1999 roku prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej [Brygida Małafiejska obejmuje funkcję prezesa TMZT po rezygnacji Józefa Golickiego]
 • Amelia Landowska – członek Honorowy Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewski; członek-założyciel TMZT z 1970 roku
 • Roman Landowski – literat, piewca Kociewia, redaktor naczelny „Kociewskiego Magazynu Regionalnego”; członek Honorowy Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewski; członek-założyciel TMZT z 1970 roku
 • Zyta Myszka – członek Honorowy Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewski; członek-założyciel TMZT z 1970 roku
 • Mieczysław Haftka – archeolog, historyk, zasłużony badacz Pomorza Wschodniego, inicjator wielu wystaw o tematyce archeologicznej, wieloletni Kustosz Muzeum Archeologicznego w Gdańsku; członek Honorowy Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewski
 • dr Józef Milewski –  popularyzator Kociewia, autor ponad 100 wielokrotnie wznawianych rozpraw o tematyce regionalnej, doktor nauk humanistycznych; członek Honorowy Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewski
 • profesor Edwin Rozenkranz – historyk prawa, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, autor ponad 150 publikacji naukowych; członek Honorowy Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewski
 • docent Przemysław Smolarek – muzealnik, historyk, twórca i dyrektor Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku, działacz „Solidarności”; członek Honorowy Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewski

Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczewskiej – XIII kadencja (skład Rady TMZT oraz Komisji Rewizyjnej / 2019 rok):

 • Janusz Landowski – prezes Rady TMZT
 • Eleonora Lewandowska – wiceprezes Rady TMZT
 • Jolanta Jank – wiceprezes Rady TMZT
 • Jarosław Bartoszewski – sekretarz Rady TMZT
 • Aneta Gruszczyńska – skarbnik Rady TMZT
 • Teresa Chyła – członek Rady TMZT
 • Maria Wasiewicz Galińska – członek Rady TMZT
 • Edwin Kreft – przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 • Aleksander Markowski – wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej
 • Grażyna Sołtanowicz – sekretarz Komisji Rewizyjnej

działalność Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej – najważniejsze inicjatywy / wydarzenia – zestawienie z lat 1970-2004 (za: Roman Landowski, 35 lat dla Tczewa i regionu, 2004):

 • 24 marca 1970 roku – powołanie Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej [TMZT powołuje Zgromadzenie Założycielskie złożone z 73 uczestników konferencji popularnonaukowej; TMZT przyjmuje statut i wybiera Radę oraz Komisję Rewizyjną; funkcję prezesa Rada powierza Czesławowi Glinkowskiemu]
 • 9 maja 1970 roku – otwarcie Izby Regionalnej w Piasecznie, z czasem przemianowanej na Społeczny Ośrodek Regionalny im. Juliusza Kraziewicza, a następnie na etatowe Muzeum Polskiego Ruchu Ludowego
 • 15 czerwca 1970 roku – ogłoszenie pierwszej edycji konkursu fotograficznego „Szukamy piękna ziemi tczewskiej”
 • 15-17 września 1972 roku – współorganizowanie Ogólnopolskiego Przeglądu Orkiestr Dętych połączonego z 25-leciem Harcerskiej Orkiestry Dętej w Tczewie
 • 18 marca 1973 roku – powstanie pierwszego koła terenowego TMZT [przy Powiatowej Spółdzielni Mieszkaniowej]
 • 14 grudnia 1973 roku – Walne Zgromadzenie Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej / zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze; rozpoczęcie II kadencji TMTZ; objęcie stanowiska prezesa TMZT przez Zygmunta Kułakowskiego
 • 12 stycznia 1978 roku – nadanie godności Członka Honorowego Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej Józefowi Dylkiewiczowi
 • 14 marca 1980 roku – zorganizowanie sesji popularnonaukowej z okazji 10. rocznicy powołania Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej [sesja zorganizowana pod kierownictwem naukowym profesora Edwina Rozenkranza]
 • 13 grudnia 1981 roku – zawieszenie działalności Towarzystwa na skutek ogłoszenia w kraju stanu wojennego
 • 16 kwietnia 1983 roku – rozpoczęcie IV kadencji TMZT [stan na kwiecień 1983: 254 członków zwyczajnych, 19 członków zbiorowych]; nadanie godności Członka Honorowego Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej: Czesławowi Glinkowskiemu, Mieczysławowi Haftce, doktorowi Józefowi Milewskiemu, profesorowi Edwinowi Rozenkranzowi oraz docentowi Przemysławowi Smolarkowi
 • 1985 rok – formalne utworzenie przez Prezydenta Miasta Tczewa Kociewskiego Kantoru Edytorskiego w strukturze Tczewskiego Domu Kultury (1 września 1985), pierwsze posiedzenie Rady Programowej KKE, powierzenie funkcji przewodniczącego Rady doktorowi Józefowi Milewskiemu (13 września 1985)
 • 1986 rok – nadanie „Kociewskiemu Magazynowi Regionalnemu” międzynarodowego identyfikatora PL ISSN 0860-1917; wydanie przez Kociewski Kantor Edytorski pierwszych publikacji zwartych; opublikowanie pierwszego numeru „Kociewskiego Magazynu Regionalnego”, do roku 1993 stanowiącego organ TMZT
 • 14 marca 1987 roku – zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze rozpoczynające V kadencję TMZT; objęcie przez Romualda Wentowskiego stanowiska prezesa Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej
 • 1988 rok – zorganizowanie dwóch wystaw dokumentalnych „Tczew – zapis kronikarski I” i „Tczew – zapis kronikarski II” [wystawy przygotowane wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną w Tczewie]
 • listopad 1989 roku – wystosowanie przez redakcję „Kociewskiego Magazynu Regionalnego” oraz Radę TMZT listu otwartego skierowanego do Miejskiej Rady Narodowej [list / pismo w sprawie przywrócenia dawnych nazw ulic]
 • 1990 rok – udział w wyborach samorządowych do tczewskiej Rady Miejskiej w ramach Listy Stowarzyszeń Regionalnych [mandaty uzyskuje pięciu przedstawicieli TMZT]; rozpoczęcie VI kadencji pod przewodnictwem Józefa Golickiego [po rezygnacji Józefa Golickiego z funkcji prezesa TMZT, stanowisko powierzone zostaje w roku 1999 Brygidzie Małafiejskiej]
 • 24 listopada 2000 roku – oficjalne otwarcie II Kongresu Kociewskiego współorganizowanego przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczewskiej
 • 20 luty 2003 roku – Walne Zebranie Członków TMZT rozpoczynające IX kadencję Towarzystwa oraz okres prezesury Antoniny Witosińskiej; przyznanie godności Członka Honorowego TMZT czterem członkom założycielom z 1970 roku: Amelii Landowskiej, Romanowi Landowskiemu, Zycie Myszce oraz Romualdowi Wentowskiemu
 • 27 listopada 2003 roku – impreza „Na zawsze w naszej pamięci” [impreza upamiętniająca zasłużonych członków Towarzystwa: Józefa Dylkiewicza, Jadwigę Jędruch, Władysława Jędrucha, Romana Klima, Zygmunta Kułakowskiego]
 • 28 maja 2004 roku – uzyskanie przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczewskiej statusu organizacji pożytku publicznego

datowanie:

2005 rok

opis fizyczny:

 • pocztówka barwna (fotograficzna / karta okolicznościowa wydana z okazji 35-lecia istnienia Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej; rok założenia 1970); wydawca: Kociewski Klub Regionalny Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej
 • na rewersie pamiątkowa pieczątka Kociewskiego Klubu Regionalnego Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej
 • na awersie nadruk: Dla Tczewa i regionu – Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczewskiej 1970

uwagi:

brak korespondencji na rewersie, brak znaczka pocztowego, brak stempli pocztowych / korespondencyjnych [karta bez obiegu pocztowego]

sygnatura:

Poczt506

zbiór S. Zaczyński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content