Tczew. Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczewskiej – wręczenie Nagrody Prezydenta Miasta Tczewa (nagroda przyznawana za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony kultury Gminy Miejskiej Tczew)

Tczew. Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczewskiej – wręczenie Nagrody Prezydenta Miasta Tczewa (nagroda przyznawana za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony kultury Gminy Miejskiej Tczew)

miejscowość:

 • Tczew

obiekty / miejsca widoczne:

 • Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Skulteta – Sekcja Historii Miasta, ulica Kościuszki 2
 • zegar ścienny autorstwa Jarosława Kukowskiego – czterowymiarowa instalacja artystyczna, seria MEMENTO

osoby widoczne:

 • Janusz Landowski – prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej, koordynator Festiwali Kociewskich im. Romana Landowskiego, współautor publikacji „Kociewie noszą w sercu. Festiwale Twórczości Kociewskiej im. Romana Landowskiego 2008-2018”, laureat Nagrody Prezydenta Miasta Tczewa za działalność na rzecz kultury (2018 rok), syn Romana Landowskiego (1937-2007) – pisarza, regionalisty, Honorowego Obywatela Miasta Tczewa
 • Adam Urban – były kierownik Forum Inicjatyw Społecznych, od 2008 roku zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie, koordynator Strategii Rozwoju Problemów Społecznych Miasta Tczewa, od 2014 roku zastępca prezydenta miasta Tczewa do spraw społecznych
 • Eleonora Lewandowska – wiceprezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku, w latach 1988-2006 dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie, w latach 2007-2014 prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej, koordynator Festiwali Kociewskich im. Romana Landowskiego, współautorka publikacji „Kociewie noszą w sercu. Festiwale Twórczości Kociewskiej im. Romana Landowskiego 2008-2018” [przyznane nagrody / wyróżnienia: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Pro Domo Trsoviensi, Nagroda Prezydenta Miasta Tczewa w Dziedzinie Kultury, Kociewskie Pióro, Skra Ormuzdowa]
 • Sylwia Olek – naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Tczewie

osoby powiązane:

 • Jarosław Kukowski – twórca sztuki użytkowej, światowej sławy malarz współczesny (zaliczany obok Zdzisława Beksińskiego i Wojciecha Siudmaka do grona najwybitniejszych polskich surrealistów), designer, juror międzynarodowych konkursów artystycznych (m.in. The World’s Greatest Erotic Art of Today), artysta wystawiający swe prace m.in. w Luwrze, Galerii Narodowej Zachęta, California Modern Art Gallery w San Francisco, Art Expo w Nowym Jorku, SOHO Studios w Miami, BOXeight Studios & Gallery w Los Angeles

instytucje powiązane:

 • Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczewskiej w Tczewie

Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczewskiej – XIII kadencja (skład Rady TMZT oraz Komisji Rewizyjnej / 2019 rok):

 • Janusz Landowski – prezes Rady TMZT
 • Eleonora Lewandowska – wiceprezes Rady TMZT
 • Jolanta Jank – wiceprezes Rady TMZT
 • Jarosław Bartoszewski – sekretarz Rady TMZT
 • Aneta Gruszczyńska – skarbnik Rady TMZT
 • Teresa Chyła – członek Rady TMZT
 • Maria Wasiewicz Galińska – członek Rady TMZT
 • Edwin Kreft – przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 • Aleksander Markowski – wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej
 • Grażyna Sołtanowicz – sekretarz Komisji Rewizyjnej

działalność Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej – najważniejsze inicjatywy / wydarzenia – zestawienie z lat 1970-2004 (za: Roman Landowski, 35 lat dla Tczewa i regionu, 2004):

 • 24 marca 1970 roku – powołanie Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej [TMZT powołuje Zgromadzenie Założycielskie złożone z 73 uczestników konferencji popularnonaukowej; TMZT przyjmuje statut i wybiera Radę oraz Komisję Rewizyjną; funkcję prezesa Rada powierza Czesławowi Glinkowskiemu]
 • 18 marca 1973 roku – powstanie pierwszego koła terenowego TMZT [przy Powiatowej Spółdzielni Mieszkaniowej]
 • 14 grudnia 1973 roku – Walne Zgromadzenie Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej / zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze; rozpoczęcie II kadencji TMTZ; objęcie stanowiska prezesa TMZT przez Zygmunta Kułakowskiego
 • 12 stycznia 1978 roku – nadanie godności Członka Honorowego Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej Józefowi Dylkiewiczowi
 • 14 marca 1980 roku – zorganizowanie sesji popularnonaukowej z okazji 10. rocznicy powołania Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej [sesja zorganizowana pod kierownictwem naukowym profesora Edwina Rozenkranza]
 • 13 grudnia 1981 roku – zawieszenie działalności Towarzystwa na skutek ogłoszenia w kraju stanu wojennego
 • 16 kwietnia 1983 roku – rozpoczęcie IV kadencji TMZT [stan na kwiecień 1983: 254 członków zwyczajnych, 19 członków zbiorowych]; nadanie godności Członka Honorowego Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej: Czesławowi Glinkowskiemu, Mieczysławowi Haftce, doktorowi Józefowi Milewskiemu, profesorowi Edwinowi Rozenkranzowi oraz docentowi Przemysławowi Smolarkowi
 • 1985 rok – formalne utworzenie przez Prezydenta Miasta Tczewa Kociewskiego Kantoru Edytorskiego w strukturze Tczewskiego Domu Kultury (1 września 1985), pierwsze posiedzenie Rady Programowej KKE, powierzenie funkcji przewodniczącego Rady doktorowi Józefowi Milewskiemu (13 września 1985)
 • 1986 rok – wydanie przez Kociewski Kantor Edytorski pierwszych publikacji zwartych; opublikowanie pierwszego numeru „Kociewskiego Magazynu Regionalnego”, do roku 1993 stanowiącego organ TMZT
 • 14 marca 1987 roku – zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze rozpoczynające V kadencję TMZT; objęcie przez Romualda Wentowskiego stanowiska prezesa Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej
 • 1990 rok – udział w wyborach samorządowych do tczewskiej Rady Miejskiej w ramach Listy Stowarzyszeń Regionalnych [mandaty uzyskuje pięciu przedstawicieli TMZT]; rozpoczęcie VI kadencji pod przewodnictwem Józefa Golickiego [po rezygnacji Józefa Golickiego z funkcji prezesa TMZT, stanowisko powierzone zostaje w roku 1999 Brygidzie Małafiejskiej]
 • 24 listopada 2000 roku – oficjalne otwarcie II Kongresu Kociewskiego współorganizowanego przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczewskiej
 • 20 luty 2003 roku – Walne Zebranie Członków TMZT rozpoczynające IX kadencję Towarzystwa oraz okres prezesury Antoniny Witosińskiej; przyznanie godności Członka Honorowego TMZT czterem członkom założycielom z 1970 roku: Amelii Landowskiej, Romanowi Landowskiemu, Zycie Myszce oraz Romualdowi Wentowskiemu
 • 28 maja 2004 roku – uzyskanie przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczewskiej statusu organizacji pożytku publicznego

wydarzenia powiązane:

 • wręczenie nagrody Prezydenta Miasta Tczewa 24 maja 2021

O wydarzeniu / M. Mykowska, fragment artykułu „Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczewskiej nagrodzone przez prezydenta Tczewa”, Panorama Miasta – Bezpłatny Biuletyn Informacyjny Samorządu Miasta Tczewa, nr 6-7 (355-356) / 2021:

Prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki uhonorował Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczewskiej nagrodą za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury Gminy Miejskiej w Tczewie.
Nagrodę – czek w wysokości 1000 zł wręczył Adam Urban, wiceprezydent Tczewa, na ręce prezesa TMZT Janusza Landowskiego i wiceprezes Eleonory Lewandowskiej. Uroczystość odbyła się 24 maja w Miejskiej Bibliotece Publicznej i ze względu na pandemię miała charakter kameralny.
Od 50 lat Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczewskiej współtworzy krajobraz kulturalny miasta i regionu, promując dorobek kulturalny Tczewa i Kociewia. W ramach swojej działalności organizuje liczne wydarzenia integrujące społeczność. (…)
Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z 2015 r., prezydent Tczewa każdego roku przyznaje nagrody i wyróżnienia za działalność w dziedzinie kultury. Nagrody mogą być przyznawane laureatom konkursów, olimpiad, festiwali, przeglądów lub innych form współzawodnictwa w dziedzinie kultury, organizowanych przez inne instytucje lub jednostki organizacyjne za dany rok kalendarzowy. Nagrody mogą być przyznawane osobom fizycznym lub osobom prawnym, a także innym podmiotom prowadzącym działalność na terenie Gminy Miejskiej Tczew, na podstawie oceny całokształtu działalności lub osiągnięć o istotnym znaczeniu.

datowanie:

24 maja 2021

hasła przedmiotowe / hasła ogólne:

Tczew, kultura, biblioteki, placówki kultury Tczew, zagadnienia społeczne i polityczne, organizacje pozarządowe, organizacje społeczne, organizacje pożytku publicznego, nagrody, wyróżnienia

hasła przedmiotowe / hasła szczegółowe:

Tczew, Gmina Miejska Tczew, Stare Miasto, ulica Kościuszki, ulica Tadeusza Kościuszki, ulica Kościuszki 2, MBP Tczew, Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Skulteta w Tczewie, Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Skulteta w Tczewie, biblioteka – ulica Kościuszki 2 – Tczew, biblioteka Stare Miasto, Sekcja Historii Miasta, sala konferencyjna, sala konferencyjna – Miejska Biblioteka Publiczna – Tczew, Sekcja Historii Miasta – Miejska Biblioteka Publiczna – Tczew, Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczewskiej, TMZT, Janusz Landowski, Adam Urban, Eleonora Lewandowska, Sylwia Olek, Jarosław Kukowski, Nagroda Prezydenta Miasta Tczewa, zegar ścienny, instalacja artystyczna, seria MEMENTO, koronawirus, COVID-19, wirus SARS-Cov-2, pandemia COVID-19, reżim sanitarny, maseczki ochronne, środki ochrony osobistej, Tczew maj 2021, Tczew 24 maja 2021, Tczew 24.05.2021, wystawa wydarzenia 2021

autor zdjęcia

Jacek Cherek – od 2009 roku pracownik Sekcji Historii Miasta Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Skulteta w Tczewie, laureat Pierścienia Mechtyldy – wyróżnienia przyznawanego przez Radę Programową Kociewskiego Kantoru Edytorskiego – Sekcji Wydawniczej działającej przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tczewie, autor kilku tysięcy zdjęć publikowanych między innymi na łamach Gazety Tczewskiej, Dziennika Tczewskiego, Kociewskiego Kuriera Tczewskiego, Kociewskiego Magazynu Regionalnego, jak również na portalach internetowych: Tcz.pl, Nasze Miasto Tczew, Wrota Tczewa, Wolontariusz Roku 2012 (tytuł przyznany za systematyczne dokumentowanie fotograficzne Miasta Tczewa, a także za współpracę z lokalnymi czasopismami w promowaniu kultury kociewskiej)

uwagi:

fotografia barwna

sygnatura:

VII3b-22875/RZS

ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Skulteta w Tczewie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content